Urban Pets Online
Vaša korpa

Opšti uslovi kupovine i reklamacije • URBAN PETS internet prodavnica


Opšti uslovi kupovine, poslovanja i reklamacija

Podaci o pravnom licu:
Naziv firme: Urban Pets d.o.o.
Adresa: Bulevar Crvene Armije 11/4P
Šifra delatnosti: 4773
Delatnost: Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovnim prodavnicama - apotekama
PIB: 109286782
Matični broj: 21155365
Web adresa: www.urbanpets.rs
Kontakt telefon: 060 7261487
Kontakt email: info@urbanpets.rs


Sve cene iskazane su sa PDV-om. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama, ukoliko je omogućen, koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. 


Kontakt za dodatne informacije u vezi sa narudžbinom, reklamacijom ili otkazom naružbine:


Poručene proizvode preko URBAN PETS online pet shop-a možete preuzeti na dva načina:

•       Preuzimanjem u nekoj od naših prodavnica (načini plaćanja: gotovina, kartica)
•       Prijem pošiljke poslate kurirskom službom uz uračunate troškove dostave ili uz besplatnu dostavu* na kućnu adresu (načini plaćanja: platna kartica, uplata na račun, plaćanje pouzećem). Uobičajeni rok isporuke je 2-3 radna dana. Više detalja oko uslova isporuke možete pročitati na sledećoj stranici.

Registracija na sajtu urbanpets.rs nije neophodna kako bi se obavio proces kupovine, ali je bitno da Vaši podaci budu tačni i potpuni. Dobrovoljna registracija na sajtu Vam daje niz pogodonosti te Vam svakako savetujemo da se registrujete (opt-in). Na podatke koje ostavite tokom registracije primenjuje se politika privatnosti koja garantuje sigurnost i poverljivost Vaših podataka.

Zaštita privatnosti korisnika

Više detalja možete pronaći u sekciji politika privatnosti.


Zaštita poverljivih podataka o transakciji 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.


Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Svaka porudžbina praćena je potvrdom preko e-maila i/ili telefonskim pozivom u roku od najkasnije 24h radi potvrde porudžbine. Ukoliko dođe do neke promene u vezi sa Vašom porudžbinom URBAN PETS d.o.o. je dužan da Vas o tome obavesti pre slanja pošiljke. Obavezujemo se da naručene proizvode isporučimo ispravne i u predviđenom roku. Sve zloupotrebe Internet trgovine rezultovaće otkazivanje usluga ili prijavom nadležnim organima u skladu za zakonskom regulativom Srbije.


Reklamacije

Porudžbinu, u skladu sa čl. 35. i čl. 36. Zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS br. 73/2010) možete otkazati bez naknade (osim neposrednih troškova povraćaja robe) i bez navođenja razloga u roku od 14 dana nakon preuzimanja proizvoda. Reklamacije na proizvode se mogu podneti u slučaju kada je isporučeni proizvod neispravan, neodgovarajući ili isporuka nepotpuna. U slučaju reklamacije proizvode ćemo zameniti ili ćemo obaviti povraćaj sredstava u zavisnosti od Vašeg zahteva. U slučaju neodgovarajućeg proizvoda nadoknadu za troškove dostave snosi kupac, dok u slučaju neispravnog proizvoda ili nepotpune isporuke, troškove dostave snosi prodavac. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.


Urban Pets d.o.o. je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Kompanija Urban Pets d.o.o. je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke snosi Urban Pets d.o.o.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 1. nesaobraznost ne može da se otkloni zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 2. ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 3. opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene;
 4. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca. 

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Kupca.

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka ili zamena je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Kupca i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, on ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a  otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Kupca.

Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Kupac neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Kupac istakao i ako utvrdi da je Kupac i pored nepostojanja nesaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od Kupca će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Rok u kome potrošač može da ostvari pravo na saobraznost je 2 godine. Ukoliko je reč o potrošnom proizvodu ili proizvodu čiji je rok upotrebe ograničen prigovori na nesaobraznost se mogu tretirati neosnovanim nakon redovne upotrebe koja iscrpljuje svrha tog proizvoda ili nakon isteka toka trajanja.

Kupac ima pravo na povrat robe u sledećim slučajevima:

 • Isporuka robe koja nije poručena
 • Isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
 • Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Pri prijemu robe proveru ispravnosti porudžbine vrši kupac. Molimo Vas da uporedite primljene artikle sa računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne možemo da uvažimo. Shodno predhodno navedenom članu Zakona o zaštiti potrošača, u obavezi smo da u roku od 8 dana od dana podnošenja reklamacije odgovorimo na istu i u roku od 15 dana rešimo Vašu reklamaciju.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač mnije saglasan sa predlogovm prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

U slučaju da reklamacija bude odbijena dostavićemo Vam odgovarajuće obaveštenje u vidu obrazloženja za neprihvatanje reklamacije kao i obaveštenje o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i nadležnim telima za vansudsko poravnanje.

Ukoliko je potrošač uz kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Reklamacije možete izvršiti na jedan od sledećih načina:

 • Slanjem reklamacije putem pošte na adresu: URBAN PETS d.o.o, Bulevar Crvene Armije 11, 11070 Novi Beograd
 • Elektronskom poštom na adresu reklamacije@urbanpets.rs
 • U nekoj od naših maloprodaja uz popunjen reklamacioni formular.
 • Telefonom: 060 7261487

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku.
Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje na sledećoj adresi

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

 • U potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • Za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • Na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 • Na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • U postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Povraćaj sredstava sa platne kartice

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, URBAN PETS d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.


DETALJI I SADRŽINA UGOVORA O PRODAJI NA DALJINU


Ovaj ugovor u formatu prilagođenom za štampu možete preuzeti ovde.

U skladu sa čl. 28., čl. 34. i čl. 35. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS, br. 62/2014) Vašu porudžbinu možete otkazati i od nje odustati bez navođenja razloga i dodatnih troškova, u roku od 14 dana nakon preuzimanja proizvoda u državinu. Ukoliko se odlučite na odustanak od ugovora i pošaljete obrzac za otkaz ugovora na daljinu koji ste dobili i elektronskom poštom prilikom kreiranja porudžbine. Kontaktiraćemo Vas u najkraćem mogućem roku kako bismo što efikasnije organizovali povraćaj sredstava ili zamenu isporučene robe u skladu sa Vašim željama.

Robu ćemo preuzeti sami ili posredstvom dostavljača ovlašćene kurirske službe D Express, u najkraćem mogućem roku. Troškove jednog povraćaja i slanja zamenskih proizvoda snosi URBAN PETS, a direktne troškove eventualnih naknadnih povraćaja snosi kupac.
Povraćaj novca, uključujući i troškove isporuke, izvršićemo najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili obrazac za odustanak od ugovora, uz prethodno preuzimanje vraćene robe, koristeći ista sredstva plaćanja koja ste Vi koristili u prvobitnoj transakciji. U slučaju da se saglasite sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja za povraćaj plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povraćaj.
Molimo Vas da obratite pažnju na mogućnost odgovornosti za umanjenje vrednosti robe koje nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju na e-mail adresi: info@urbanpets.rs ili na info telefonu 0607261487 (ponedjeljak–petak 09h - 21h).

Član 1

Kupac prihvatanjem ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe

Član 2

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Urban Pets d.o.o. je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Kompanija Urban Pets d.o.o. je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke snosi Urban Pets d.o.o.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 1. nesaobraznost ne može da se otkloni zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 2. ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 3. opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene;
 4. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca. 

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Kupca.

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka ili zamena je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Kupca i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, on ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a  otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Kupca.

Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Kupac neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Kupac istakao i ako utvrdi da je Kupac i pored nepostojanja nesaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od Kupca će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Rok u kome potrošač može da ostvari pravo na saobraznost je 2 godine. Ukoliko je reč o potrošnom proizvodu ili proizvodu čiji je rok upotrebe ograničen prigovori na nesaobraznost se mogu tretirati neosnovanim nakon redovne upotrebe koja iscrpljuje svrha tog proizvoda ili nakon isteka toka trajanja.

Član 3

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Da bi se ostvarilo pravo na saobraznost neophodno je, pri predaji robe Prodavcu na reklamaciju, uz sporni artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, (po mogućstvu neoštećenu ambalažu), original ili kopiju Ugovora o prodaji i račun kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis problema kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenih dobavljača proizvođača. Prodavac se obavezuje da Kupcu obezbedi neophodni obrazac i popuni isti prilikom prijema robe na reklamaciju. Jedan primerak reversa zadržava Prodavac, a drugi Kupac prilikom predaje proizvoda na servis/reklamaciju. Kupac je dužan da prilikom preuzmanja proizvoda sa reklamacije donese i preda revers odgovornom licu Prodavca u maloprodajnom objektu. U suprotnom, Kupac neće moći da preuzme robu. 

Roba koja se šalje na reklamaciju poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način Prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Prodavca, već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese Kupca.

Ukoliko je utvrdjeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavca ne odgovara, Prodavac u slučaju povraćaja novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već će cenu umanjiti za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja. Procenu će vršiti ovlašćena lica Prodavca.

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom ili skladištenjem. 


Član 4

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, ne sledeće načine: 

Telefonom na broj:  0607261487 svakog radnog dana od 09h do 17h i subotom od 10 do 14h 
Pisanim putem, na adresu Prodavca: Bulevar Crvene Armije 11/4P, 11070 Beograd
Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu Prodavca:  info@urbanpets.rs

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju, odnosno da saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. S toga će Kupca svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti Kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

Član 5

Ukoliko se proizvodi kupuju na daljinu  (npr. preko internet sajta Prodavca) i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kada Kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Ako Prodavac omogući Kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Prodavac će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe predati Kupcu u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa obrazac za odustanak i primerak potpisanog ugovora. Obaveštenje Kupcu iz člana 27. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (adresi poslovanja Prodavca, adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte Prodavca na koju Kupac može da izjavi reklamaciju i ceni robe) nalazi se u tekstu ovog ugovora.

Protekom roka iz stav 1 ovog člana, prestaje pravo Kupca na odustanak od ugovora.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupać će proizvod vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju  i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, URBAN PETS d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je platio preko računa, povraćaj se vrši uplatom na račun sa kojeg je izvršena uplata.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je platio po prijemu robe, povraćaj se vrši uplatom na račun naveden u Obrascu za odustanak od ugovora na daljinu koji popunjava kupac.

Formular za raskid ugovora možete skinuti i popuniti ovde, a isti Vam je prosleđen i na mail koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

Popunjen obrazac ugovora zajedno sa ispravno upakovanom robom i pripadajućom ambalažom i dokumentacijom kao u opisu iznad, kupac treba da pošalje na adresu:

      URBAN PETS d.o.o. - Bulevar Crvene Armije 11 - 11070 Novi Beograd

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju: 

 1. Isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
 2. Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane;
 3. Isporuke zapečaćene robe, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 4. Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom; 

Ovim Ugovorom Kupac daje izričitu saglasnost isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa i potvrđuje da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Član 6

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost robe, a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Kupac upoznat sa karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost  odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve kupca u okviru deklarisanih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda tj. čišćenje i sl. 
Od Kupca se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret Kupca po važećem cenovniku servisnih usluga.

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom Kupca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled  neovlašćenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca ili proizvođača, ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

Pre nego što se obrati za tehničku pomoć, Kupac će proveriti da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda.

Sve dodatne informacije vezane za servis Potrošač može dobiti putem email-a: info@urbanpets.rs

Upotreba kolačića na URBANPETS.rs
Koristimo kolačiće radi što boljeg iskustva posetilaca. Korišćenjem sajta smatra se da potvrđujete prihvatanje kolačića na našim stranicama.